Stowarzyszenie

Stowarzyszenie im. Jadwigi Kaliszewskiej powstało w czerwcu 2016 roku, założone przez absolwentów, współpracowników i przyjaciół Pani Profesor. Misją Stowarzyszenia są działania w zakresie edukacji, kultury i sztuki. Cele te Stowarzyszenie realizuje organizując konkursy, warsztaty, koncerty i festiwale, współpracując z placówkami oświatowo – kulturalnymi, promując młodych, wybitnie uzdolnionych muzyków.

Celem Stowarzyszenia jest:

- wspieranie i organizacja inicjatyw w zakresie edukacji, kultury i sztuki

- współpraca z instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi

- kształtowanie postaw prokulturalnych wśród lokalnej społeczności

- zwiększanie dostępności do kultury i edukacji

- wspieranie twórców kultury

- promocja kultury polskiej w kraju i za granicą

- działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży

 

Stowarzyszenie swe cele realizuje w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

 

a)      organizację warsztatów, szkoleń, kursów, seminariów, koncertów, konkursów, festiwali, konferencji, wystaw, wydarzeń artystycznych w kraju i za granicą,

b)      działalność wydawniczą,

c)      produkcję i upowszechnianie dzieł muzycznych, filmowych i fotograficznych,

d)     współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu w kraju i za granicą,

e)      przyznawanie stypendiów indywidualnych,

f)       udzielanie wsparcia, w tym finansowego inicjatywom, organizacjom i podmiotom prowadzącym działalność zbieżną z celami statutowymi Stowarzyszenia,

g)      prowadzenie kampanii społecznych, stron oraz portali internetowych,

h)      prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej,