Stowarzyszenie im. Jadwigi Kaliszewskiej powstało w czerwcu 2016 roku, założone przez absolwentów, współpracowników i przyjaciół Pani Profesor. Misją Stowarzyszenia są działania w zakresie edukacji, kultury i sztuki. Cele te Stowarzyszenie realizuje organizując konkursy, warsztaty, koncerty i festiwale, współpracując z placówkami oświatowo – kulturalnymi, promując młodych, wybitnie uzdolnionych muzyków.

Celem Stowarzyszenia jest:

  • wspieranie i organizacja inicjatyw w zakresie edukacji, kultury i sztuki
  • współpraca z instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi
  • kształtowanie postaw prokulturalnych wśród lokalnej społeczności
  • zwiększanie dostępności do kultury i edukacji
  • wspieranie twórców kultury
  • promocja kultury polskiej w kraju i za granicą
  • działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie swe cele realizuje w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

a) organizację warsztatów, szkoleń, kursów, seminariów, koncertów, konkursów, festiwali, konferencji, wystaw, wydarzeń artystycznych w kraju i za granicą,

b) działalność wydawniczą,

c) produkcję i upowszechnianie dzieł muzycznych, filmowych i fotograficznych,

d) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu w kraju i za granicą,

e) przyznawanie stypendiów indywidualnych,

f) udzielanie wsparcia, w tym finansowego inicjatywom, organizacjom i podmiotom prowadzącym działalność zbieżną z celami statutowymi Stowarzyszenia,

g) prowadzenie kampanii społecznych, stron oraz portali internetowych,

h) prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej,